Arama

Güvenlik Kameraları İle İzleme Faaliyetine İlişkin Aydınlatma Metni

 

İMGE EV VE YAŞAM GEREÇLERİ ANONİM ŞİRKETİ GÜVENLİK KAMERALARI İLE İZLEME FAALİYETİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İMGE EV VE YAŞAM GEREÇLERİ ANONİM ŞİRKETİ  (“İMGE”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında İMGE’nin Merkez ve Fabrika Binaları ile Tüm Mağazaları sınırları içerisinde güvenlik kameraları ile izleme yapılması suretiyle, kişisel verileriniz işlenmektedir. İMGE; bu yolla elde ettiği kişisel verileri işler, kaydeder, sınıflandırır, saklar ve güncelleyerek mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarabilir. İşbu aydınlatma metni ile, ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel veri işleme faaliyeti niteliğindeki iş ve işlemlerimizin yasal dayanağı ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

  1. İMGE’ NİN MERKEZ VE FABRİKA BİNALARI İLE TÜM MAĞAZALARINDA YAPILACAK GÜVENLİK KAMERALARI İLE İZLEME FAALİYETİNİN AMACI

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

İMGE olarak gerek İMGE çalışanlarının gerek hizmet alınan 3.firma çalışanlarının gerekse ziyaretçilerin ve eşyalarının güvenliğini sağlamak, operasyon, ekipman, ürün ve insan güvenliğini sağlamak, menfaatlerini korumak, işyeri ve çalışma kuralları ile İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin uygulanmasını, soruşturma ve denetimini sağlamak amacıyla kişisel veri işleme faaliyeti yapılmaktadır.

İMGE’nin Merkez ve Fabrika Binaları ile Tüm Mağazaları sınırları içerisinde belirli bölümlerde bulunan kapalı devre kameralar aracılığıyla gerçekleştirilen izleme/gözetim faaliyeti ile; çalışanların, ziyaretçilerin giriş çıkışları, işyeri içerisindeki faaliyetleri ile işyeri ve çalışma kurallarının takibi, soruşturma ve denetimi ile güvenliğin sağlanması amaçlanmakta ve mevzuata uygun şekilde, güvenlik kameraları görüntülerinin kayıt altına alınması suretiyle kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

  1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi gerekliliği doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel veriler ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ve ölçülülük ilkesine uygun biçimde ve ayrıca İMGE’nin meşru menfaatlerinin de göz önünde bulundurulması suretiyle, ilgili yasal düzenlemelere riayet edilerek işlenmektedir.

İMGE’nin Merkez ve Fabrika binaları ile Tüm Mağazaları sınırları içerisinde, belirli bölgelerde ve görünür şekilde bulunan güvenlik kameraları ile; çalışan ve ziyaretçilerin işyerine girdikleri andan itibaren görüntüleri kayıt altına alınmakta olup; bu kayıtlar yukarıda belirtilen amaçlara, hukuki sebeplere ve ilgili mevzuata uygun olarak saklanmaktadır. Elektronik/dijital/fiziki ortamda Otomatik yollarla görüntü kaydı alınmakta ve kişisel veri işleme faaliyeti yapılmakta olup; bu bilgiler güvenlik ve denetim amacına uygun olarak saklanmaktadır. Kişinin mahremiyetine müdahale amacı taşıyan veya bu sonucu doğurabilecek alanlar izlemeye tabi tutulmamaktadır. İMGE’ nin Merkez ve Fabrika Binaları ile Tüm Mağazaları sınırları içerisinde bulunan kamera sayısı, yukarıda belirtilen amaçların sağlanması için gerekli ve makul sayıdadır.

  1. İZLEME VE VERİ İŞLEME FAALİYETİ SONUCUNDA ELDE EDİLEN BİLGİLERE KİMLERİN ERİŞEBİLDİĞİ VE BU BİLGİLERİN KİMLERE AKTARILDIĞI

Fiziki ve/veya dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara veya canlı kamera görüntülerine ve işlenen verilere yalnızca yetkili kişilerinin erişimi bulunmaktadır. Kanunlarda belirtilen usul ve esaslar ile İMGE Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası doğrultusunda ve yukarıda belirtilen amaç kapsamında, fiziki/dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlar ile işlenen kişisel verileriniz; yargı organlarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla ile yetkili üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. İMGE nezdinde kayıtlara erişimi olan yetkili kişiler eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

  1. İMGE’NİN KAMERA İZLEME VE VERİ İŞLEME FAALİYETİ İLE ELDE ETTİĞİ VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLAMASI VE MUHAFAZASI

İMGE tarafından; yapılan kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin Güvenliği Kanun’ un 12. maddesine uygun olarak sağlanmakta ve bunun için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. İMGE tarafından; kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel veriler, mevzuata uygun olarak makul süre ile saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz saklama süresi boyunca, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesine katkıda bulunulması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve İMGE’nin meşru menfaatleri doğrultusunda, yargı organları ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

  1. GÜVENLİK KAMERALARI İLE İZLENEN VE VERİLERİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

Kanun’ un 11. maddesi gereği kişisel verileriniz ile ilgili; her bir ilgili kişi, “İMGE tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, mevzuata uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, kişisel verilerinin analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme” haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.porland.com/kvkk-veri-sahibi-basvuru-formu-n_3425 adresindeki formu doldurarak,  Büyükdere Cad. Uso Center No: 245 İç Kapı No: 43-44-45-46 Maslak- Sarıyer/ İstanbul   adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir nüshasını [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi için “https://www.porland.com/” internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ na bakınız.

 

İMGE EV VE YAŞAM GEREÇLERİ ANONİM ŞİRKETİ