Arama

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Web Sitesi Üyelik Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İNTERNET SİTESİ ÜYELİK AYDINLATMA METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVK Kanunu”) 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler ise veri sorumlusu kabul edilmektedir.

İmge Ev Ve Yaşam Gereçleri Anonim Şirketi ve Porland Porselen Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ayrı ayrı “İmge” veya “Porland”, birlikte “Şirket” olarak anılacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca internet sitesi üyeliğiniz sürecinde işlenen veriler kapsamında  “veri sorumlusu” olup, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir. İşbu aydınlatma metni, üyeliğiniz kapsamında kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin usul ve esaslara hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

     1.VERİ SORUMLUSU

İşlenen veriler kapsamında veri sorumlusu olan Şirketimize ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Adres: Maslak Mah. Büyükdere Cad. USO Center Blok No: 245 İç Kapı No:43 Sarıyer/ İstanbul

E-posta: [email protected]

İnternet adresi:https://www.porland.com/

     2.ÜYELERİMİZİN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ NELERDİR?

İnternet sitesi üyeliğiniz kapsamında:

 • Kimlik bilgileri : Ad-soyad
 • İletişim bilgileri: E-posta adresi, telefon numarası
 • İşlem güvenliği : IP adresi bilgisi

Oluşan kişisel verileriniz KVK Kanunu`nun 5. Maddesinde belirtilen işlenme şartlarına bağlı olarak işlenecektir. 

     3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Veri İşlenme Amaçları

Kişisel Veri Kategorisi

İşlemenin Dayandığı Hukuka Uygunluk Sebebi

Üyelik sözleşmesinin geçerli şekilde kurulması

Kimlik bilgileri

İletişim bilgileri

Sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olması, Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, kanunda açıkça öngörülmesi

 

İnternet sitesi üyeliğinizin gerçekleşmesi ve kullanıcı doğrulamasının yapılması

 

Kimlik bilgileri

İletişim bilgileri

Sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olması, Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin ve Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Kimlik bilgileri

İletişim bilgileri

Açık rıza

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik bilgileri

İletişim bilgileri

Açık Rıza

Üyelik hesabı açılması ve kullanılması işlemlerine ilişkin işlem güvenliğinin sağlanması

İşlem güvenliği bilgileri

Sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olması, Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

 

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Bilgi Güvenliğinin Temini ve Takibi

Kimlik bilgileri

İletişim bilgileri

İşlem güvenliği bilgileri

 

Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, kanunda açıkça öngörülmesi, Açık rıza

 

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik bilgileri

İletişim bilgileri

İşlem güveliği bilgileri

Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, kanunda açıkça öngörülmesi, Açık rıza

 

Porland nezdindeki gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında reklam ve pazarlama amacıyla tarafınıza bilgi verilmesi başta olmak üzere sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi

Kimlik bilgileri

İletişim bilgileri

Açık rıza

      4.KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ YÖNTEM İLE TOPLANMAKTADIR?

Kişisel verileriniz, internet sitesi üyeliğiniz kapsamında bizzat sizlerden www.porland.com  adresli internet sitemiz ve ileride kurulabilecek sair internet sitelerimiz üzerinden yapılan üyelik başvurularınızda otomatik ve otomatik olmayan yollar ile amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

     5.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’na uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz:

 • Yurt içinde ve yurt dışındaki tedarikçilere ve servis sağlayıcılarına müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Şirket nezdindeki gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında reklam ve pazarlama amacıyla tarafınıza bilgi verilmesi başta olmak üzere sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, internet sitemizin çalışması için sunucu hizmeti ve verilerin güvenli bir şekilde bulut ortamında saklanması hizmeti almak amacıyla,
 • Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarıyla, yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan iştiraklerimizle, tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla ve ürün veya hizmet aldığımız üçüncü kişilerle ve servis sağlayıcılarımızla,
 • Grup şirketlerimize, Şirket`in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, tekliflerin oluşturulması, bunlara ilişkin gerekli işlemlerin icrası, ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, iyileştirilmesi, ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili taleplerinizin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi amacıyla
 • Kamu kurumlarına mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, suçların önlenmesi, tespiti ve soruşturulması/ kovuşturulması, bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması amacıyla muhatap olunan davalar ve işlemler gibi amaçlar

Doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak yurt dışına aktarımlarda açık rızanıza dayanarak ve KVK Kanun’un 8. ve 9. maddesi uyarınca Kanun’a uygun olarak aktarılabilecek veya paylaşılabilecektir.

     6.KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜRE İLE İŞLENMEKTEDİR?

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Şirket ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

     7.6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA HAKLARINIZ NELERDİR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. madde uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme ve yok etme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

    8.VERİ SORUMLUSUNA NASIL BAŞVURACAKSINIZ?

Yukarıda sayılan haklarınızı, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz.

Yazılı olarak yapılacak başvurular için başvuru adresi “MASLAK MAH. BÜYÜKDERE CAD. USO CENTER BLOK NO: 245 İÇ KAPI NO: 43 SARIYER / İSTANBUL”dur. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Başvurularınız için web sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. 

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Cevabın on sayfadan fazla olması halinde, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise veri kayıt ortamının maliyeti talep edilebilir.