Arama

Üyelik Sözleşmesi

Sözleşmenin Tarafları

İşbu üyelik sözleşmesi,  www.porland.com   internet sitesinin (“Web Sitesi”) faaliyetlerini yürüten Maslak Mah. Büyükdere Cad. Uso Center Blok No: 245 İç Kapı No: 43 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim İmge Ev ve Yaşam Gereçleri A.Ş. (Bundan böyle “İmge”, “Porland” veya “Şirket” olarak anılacaktır) ile www.porland.com ‘ üye olarak aşağıdaki şartları kabul eden internet kullanıcısı ("Üye") arasında, Üye’nin  www.porland.com  faydalanma şartlarının belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

 

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
2.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Web Sitesi’nde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması ve bu talebin Porland tarafından onaylanması gerekmektedir.

2.2.   Üye, Porland tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Porland’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Porland’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

2.3.   www.porland.com   internet sitesi yazılım ve tasarımı Porland mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

2.3.  Üye,   www.porland.com   internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Porland'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

2.4.  Üye   www.porland.com   internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

2.5.  Porland, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye,   www.porland.com   internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Porland’tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

2.6.  Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

2.7.  İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Porland’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Porland’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

2.8.  Porland’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu ve bu durumda Porland’ın hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul eder.

2.9.  Porland tarafından   www.porland.com    internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

2.10.  Porland kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, Web Sitesinin kullanımını sağlamak ve kullanımı kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Ayrıca bu amaçlar ile Web Sitesinde çerez kullanımı da gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metinlerine ve çerez politikasına  www.porland.com    üzerinden ulaşılabilir. Porland, üyenin   www.porland.com    internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

2.11.  Üye aksini bildirmediği sürece,  üyeliği sona erse dahi, kendisine sunulan aydınlatma metinleri ve ayrıca açık rızaları kapsamında  toplanılan kişisel verilerin, İMGE iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Porland ve İMGE iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece, üyeliği sona erse dahi, ticari elektrik ileti gönderilmesine ilişkin rızası kapsamında Porland ve  İMGE iştiraki olan tüm şirketlerin  kendisi ile  internet, telefon, SMS,  vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Porland ve İMGE iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgi için  Web Sitesi’nde yer alan formu kullanarak şirkete ulaşabilir.

2.12.  Porland, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya Porland’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak maksadı ile açıklayabilir. Bunun yanı sıra Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Web Sitesi Üyelik Aydınlatma Metni’nde açıklandığı üzere ve ayrıca alınacak açık rızalarınız kapsamında verilerinizin yurt içinde ve yurtdışında aktarımı söz konusu olabilecektir.

2.13.  Porland web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Porland Web Sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

2.14.  Porland, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Porland Web Sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

2.15.  Porland, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, Web Sitesi’nde yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

2.16.  Taraflar, Porland’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

2.17.  Porland, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 

Sözleşme Değişiklikleri

Porland, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve www.porland.com’da yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla uygun göreceği herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişebilecek hükümleri ise, değiştirilen sözleşmenin  www.porland.com’da  tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme Porland tarafından üyeliğinin iptal edilmesine veya üyenin üyeliğini iptal etmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Porland, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

Yetkili Mahkeme
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.